Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Gardening Stories

Είμαστε η ηθική μας:
Συγγενείς ατόμων με άνοια έκριναν ότι ο άνθρωπός τους "δεν ήταν πια ο ίδιος" όχι όταν έχασε τη μνήμη ή στοιχεία της προσωπικότητά του, αλλά όταν απώλεσε ηθικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η εντιμότητα.


We are our ethics:
Relatives of people with dementia felt that their man "was no longer the same" not when he lost his memory or his personality, but when he lost his moral characteristics, Honesty.


Ευγενία Λώλη